wz

Slovesa

Zopakujeme si poznávání sloves, procvičíme určování času, čísla a osoby. Naučíme se poznávat infinitiv (neurčitek). 1. Poznávání sloves a) Opakujeme slovní druhy: cvičení b) Slova roztřídíme na podstatná jména a slovesa: cvičení 2. Čas...

Souvětí

Procvičíme si spojování vět do souvětí s využitím spojovacích výrazů. Poznáváme větné vzorce. a) Doplníme vynechaná písmena, najdeme souvětí a zapíšeme jejich větný vzorec: cvičení b) K větným vzorcům přidáváme souvětí, které k nim...

Opakování

Procvičení a shrnutí probraného učiva českého jazyka ve třetím ročníku spolu se závěrečnou prací. a) Doplníme vynechaná i,í / y,ý: cvičení b) Doplníme neúplná slova: cvičení c) Do písní doplníme tvary sloves. K vypsaným...

Obec, kde žiji

Můj domov – město a vesnice. Služby pro obyvatele. 1) Domov – prezentace – 2) Město a příměstské oblasti – prezentace – 3) Doprava, obchod, průmysl, vzdělání, kultura – prezentace – 4) Cestovní ruch,...

Krajina kolem nás

Procvičíme si orientaci v krajině, mapy a mapové značky, světové strany, typy krajiny. 1) Orientace v krajině – prezentace – 2) Hlavní a vedlejší světové strany – procvičování – 3) Mapy a mapové značky...

Opakujeme počítání do sta

Na začátku školního roku opakujeme učivo z druhého ročníku. Opakujeme zápis čísel, jejich rozklad, porovnání. Přidáme počítání do sta. 1) Řada čísel a jejich psaní a) Řada čísel: cvičení b) Rozklad čísel: cvičení c)...

Násobíme a dělíme

Pokračujeme v nácviku malé násobilky. Čekají nás především násobky čísel 6, 7, 8 a 9. 1) Násobilka a) Násobky čísel 6, 7, 8, 9. Pracovní listy si otevři přímo v počítači – vybarvuj políčka...

Počítáme do tisíce

Nejprve čteme a zapisujeme čísla, řadíme je podle velikosti, určujeme čísla větší a menší, rozkládáme je v desítkové soustavě, porovnáváme je. Poté trénujeme početní operace s čísly do tisíce. 1) Čísla do tisíce a)...

Měření

Prakticky měříme, učíme se jednotky délky, hmotnosti, času, teploty, objemu. K měření využijeme teploměr, odměrný válec, váhy, hodiny, délková měřidla. Opakování – opakovací testík – postupně zodpověz 10 předložených otázek: testík  

Netradiční příklady a problémy

Řešíme různé matematické příklady, které nebývají běžnou součástí hodin matematiky. Jsou určeny především pro rychlejší počtáře. Ti si v nich bystří svůj rozum. Připraveno máme osm sad po pěti příkladech. Vyřeš vždy pět předložených...