wz

Věta jednoduchá a souvětí

Zopakujte si pravopis. Doplňte neúplná slova v souvětí.
Malá řeka je řčka,
nzko položené místo je nžna,
brouc maj tkadla,
hodn mívaj kvadla,
na mapě najdeme města Jemnce, Kroměřž, Jlemnce,
nebezpečn žvočch je tasemnce,
navštvili jsme to msto,
maminka zadlala tsto,
napl jezdt můžeme na koloběce,
penze se vydlávají dost těce,
nad krajnou se tčí vě,
kdž nechceš bžet, klidn le.